Spanish
עברית english

כללי

מנדט הוועדה

ועדת טירקל מונתה על-ידי ממשלת ישראל ביום 14 ביוני 2010, בעקבות האירוע הימי מיום ה-31 במאי 2010. על רקע טענות שהועלו באשר התאמת הפעולות שננקטו על-ידי ישראל לדין הבין-לאומי, הוחלט על-ידי ממשלת ישראל להקים ועדה בדיקה עצמאית וציבורית על-מנת שתבחן, בין היתר:

א. האם הסגר הימי שהוטל על רצועת עזה התאים לכללי המשפט הבין-לאומי (פסקה 4א להחלטת הממשלה).
ב. את התאמת הפעולות שננקטו על ידי ישראל לאכיפת הסגר הימי ביום 31 במאי 2010 לכללי המשפט הבין-לאומי (פסקה 4א להחלטת הממשלה).

חלק א' של דו"ח הוועדה הנוגע לסוגיות אלו פורסם ב-23 בינואר 2011.

בנוסף, ממשלת ישראל הטילה על ועדת טירקל לבחון האם מנגנון הבדיקה והחקירה ביחס לתלונות וטענות המועלות בדבר הפרות של  דיני הלחימה, הנוהג בישראל באופן כללי, וכפי שהוא מיושם ביחס לאירוע הימי, תואם את חובותיה של מדינת ישראל בהתאם לכללי המשפט הבין-לאומי (סעיף 5 להחלטת הממשלה).
מנדט הוועדה חייב את משרדי וגופי הממשלה הרלוונטיים לשתף פעולה באופן מלא עם הוועדה ולספק לה כל מסמך או מידע הנחוץ למילוי תפקידה. בנוסף, לוועדה ניתנו סמכויות תחת הדין הישראלי לזמן עדים ולאכוף את התייצבותם ולחייבם להעיד, בהתאם להיקף המנדט של הוועדה.

למנדט המלא של ועדת טירקל

 

הרכב הוועדה

כיושב ראש הוועדה כיהן שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יעקב טירקל. חברי הוועדה היו השגריר הפרופסור שבתאי רוזן, ז"ל, אשר הלך לעולמו בספטמבר 2010, האלוף (מיל.) עמוס חורב, השגריר ראובן מרחב והפרופסור למשפטים מיגל דויטש .

בנוסף, שני מומחים זרים מונו כמשקיפים בין-לאומיים לוועדה: הלורד דיויד טרימבל, חתן פרס נובל לשלום ולשעבר השר הראשון של הפרלמנט של צפון אירלנד, ותת-אלוף (מיל') קנת' ווטקין, לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי של צבא קנדה. בעקבות מינויו של תת-אלוף (מיל.) ווטקין כמחזיק בקתדרה למשפט בין-לאומי ע"ש סטוקטון במכללה ללוחמה ימית של חיל הים האמריקאי, מונה כמשקיף הפרופסור טימות'י מק'קורמק, פרופסור למשפט בין-לאומי מאוניברסיטת מלבורן והיועץ המיוחד לענייני משפט בין-לאומי הומניטארי לתובע בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג.

המשקיפים נטלו חלק פעיל בכל המושבים הפומביים והדיונים הפנימיים של הוועדה.

למידע נוסף על חברי ועדת טירקל

 

ההליכים בוועדה

עבודת הוועדה כללה, בין היתר, שמיעת עדויות בעל-פה וקבלת הגשות בכתב ומסמכים רבים משלל גורמי ממשל, צבא ואכיפת חוק, ארגונים לא-ממשלתיים, ומומחים למשפט בין-לאומי, וכן מגורמים פרטיים אשר עדותם הייתה רלוונטית לעבודת הוועדה. בנוסף, הוועדה נועצה במומחים מובילים למשפט בין-לאומי וערכה מחקר משפטי השוואתי מקיף.

למידע נוסף אודות המתודולוגיה של ועדת טירקל

הוועדה הציבורית לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל