Spanish
עברית english

מתודולוגיה

הוועדה שמעה עדויות בעל-פה וקיבלה הגשות מפורטות בכתב מגורמי מערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק והצבא הבכירים ביותר בישראל, וביניהם היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליט הצבאי הראשי (פצ"ר), וגורמים מקרב משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי ושירות בתי הסוהר. הוועדה גם שמעה עדויות וקיבלה הגשות בכתב מקרב מספר ארגונים לא-ממשלתיים, כמו גם ממומחים ואקדמאים ישראלים וזרים. בנוסף, שמעה הוועדה את עדותם של מי שאיבדו קרוב משפחה במהלך פעולות צה"ל.
מרבית העדויות נשמעו על-ידי הוועדה בדלתיים פתוחות וכל הפרוטוקולים של העדויות שנשמעו בדלתיים פתוחות הועלו לאתר האינטרנט של הוועדה, כמו גם ההגשות בכתב שקיבלה הוועדה. כל העדויות תורגמו במקביל לאנגלית והפרוטוקולים באנגלית הועלו גם הם לאתר האינטרנט של הוועדה.

לפרוטוקולי העדויות וההגשות בכתב שהיו בפני הוועדה

במהלך עבודתה, הוועדה נועצה במספר מומחים מובילים בתחום המשפט הבין-לאומי: פרופסור קלאוס קרס, ראש המכון למשפט בין-לאומי, שלום וביטחון מאוניברסיטת קלן שבגרמניה, ופרופסור גבריאלה בלום מאוניברסיטת הרווארד. שניהם סמכו את ידיהם על הניתוח המשפטי המופיע בפרק א' של הדו"ח וייעצו לוועדה בגיבוש המלצותיה. פרופסור מייקל שמיט, אשר כיהן כראש הפקולטה למשפט בין-לאומי פומבי בבית הספר למשפטים באוניברסיטת דורהאם שבבריטניה, ייעץ גם כן לוועדה עד למינויו בספטמבר 2011 לראש המחלקה למשפט הבין-לאומי במכללה ללוחמה ימית של חיל הים האמריקאי.

לחוות הדעת המשפטיות שהוצגו לוועדה


במהלך עבודתה, הוועדה ערכה סקירה משווה מקיפה של מנגנוני הבדיקה והחקירה של שש מדינות בנוסף לישראל - ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, בריטניה, גרמניה והולנד. מדינות אלו, שנחשבות למדינות המכבדות את עקרון שלטון החוק, היו גם מעורבות בשנים האחרונות בלחימה ופועלות בהן מערכות מורכבות לחקירת הפרות של דיני הלחימה. הוועדה קיבלה מידע אודות מנגנוני החקירה של מדינות אלו מאת מומחים בעלי שם מכל אחת מהמדינות הללו.

מעבר לעדויות שהוצגו בפנייה ועדת טירקל בחרה לבחון כ-60 מקרים לדוגמה של בדיקות וחקירות שבוצעו על-ידי צה"ל על-מנת להתרשם באופן בלתי-אמצעי מתהליכי הבדיקה והחקירה.

הוועדה הציבורית לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל