Spanish
עברית english

החלטת הממשלה מספר 1895

הקניית סמכויות לוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום 31 במאי 2010
מזכירות הממשלה
החלטה מס. 1895 של הממשלה מיום .04.07.2010
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה :

הקניית סמכויות לוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום 31 במאי 2010

מחליטים :

בהתאם   לסעיף  8א(א)  לחוק  הממשלה,  התשס"א2001-, ובהמשך  להחלטת  הממשלה  מס. 1796  מיום  14.6.2010 בעניין מינוי וועדה ציבורית בלתי תלויה בראשות השופט (בדימוס)  של בית המשפט העליון, יעקב טירקל, לבדיקת האירוע הימי מיום 31.5.2010 (להלן - הוועדה) ועל פי בקשת ראש הממשלה:

שר  המשפטים   יקבע, כי לוועדה יוענקו סמכויות  לפי סעיפים   9  עד  11  ו27-(ב)  לחוק  וועדות   חקירה, התשכ"ט1968-,  וזאת  בכפוף למגבלות  האמורות  בסעיף 6(ג) להחלטת הממשלה מס. 1796 האמורה."

 

 

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

הוועדה הציבורית לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל