Spanish
עברית english

החלטת הממשלה מספר 1796

מינוי וועדה ציבורית בלתי תלויה, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, יעקב טירקל, לבדיקת האירוע הימי מיום 31 במאי 2010
מזכירות הממשלה
החלטה מס. 1796 של הממשלה מיום .14.06.2010
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה :

מינוי  וועדה  ציבורית בלתי תלויה, בראשות שופט  בית המשפט  העליון  בדימוס, יעקב טירקל, לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010

מחליטים :

1. למנות וועדה ציבורית בלתי תלויה, בראשות שופט בית המשפט   העליון  בדימוס,  יעקב  טירקל,   לבדיקת ההיבטים  שיפורטו  להלן הנוגעים  לפעולות  שנקטה מדינת  ישראל למניעת הגעת כלי שיט אל חוף  רצועת עזה ביום 31 במאי 2010 (להלן: הוועדה).

2. הרכב הוועדה:

חברים:

השופט (בדימוס) יעקב טירקל, יו"ר פרופ' שבתאי רוזן, חבר
האלוף (מיל.) עמוס חורב, חבר

לוועדה ימונו שני משקיפים כמפורט בסעיף .3

3. לנוכח  הנסיבות  החריגות של האירוע הוחלט  למנות שני  מומחים זרים שישמשו כמשקיפים אשר יטלו  חלק בדיונים  ובהתייעצויות  שתערוך הוועדה, אולם  לא תהיה  להם  זכות הצבעה בנוגע  להליכים  ולמסקנות הוועדה:

LORD DAVID TRIMBLE , משקיף MR KEN WATKIN ., משקיף

4. הוועדה  תגיש מסקנות בשאלה האם הפעולות  האמורות בסעיף  1 ומטרותיהן, וכן עניינים נוספים הכרוכים בכך, תאמו את כללי המשפט הבינלאומי.

לצורך זה הוועדה תתייחס לנושאים הבאים:

א. בחינת הנסיבות הביטחוניות להטלת הסגר הימי על רצועת  עזה  והתאמת  הסגר הימי  לכללי  המשפט הבינלאומי.

ב. התאמת  הפעולות  שננקטו על ידי ישראל  לאכיפת הסגר  הימי  ביום 31 במאי 2010  לכללי  המשפט הבינלאומי. 
 
ג. בחינת  הפעולות  שננקטו על ידי  מארגני  המשט והמשתתפים בו וזהותם.

5. כמו  כן תבחן הוועדה את השאלה האם מנגנון הבדיקה והחקירה ביחס לתלונות וטענות המועלות בדבר הפרות של  דיני הלחימה, הנוהג בישראל באופן כללי, וכפי שהוא מיושם ביחס לאירוע הנוכחי, תואם את חובותיה של מדינת ישראל בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי.

6. א. הוועדה  תוכל לבקש מכל אדם או גוף, ישראלי או זר, להעיד בפניה או למסור לה מידע בדרך אחרת, בנושאים   שהוועדה  סבורה  שהינם   רלוונטיים לדיוניה.

ב. כל  גורם ממשלתי הנוגע בדבר ישתף פעולה באופן מלא  עם  הוועדה ויעמיד לרשותה מידע  ומסמכים הדרושים  לה לצורך מילוי תפקידה, לרבות  בדרך של העדה בפני הוועדה.

ג. על  אף האמור לעיל בסעיף קטן (א) ו-(ב), באשר לבדיקת  הפעולות הצבאיות האמורות בסעיף  4(ב) להחלטה  זו, הוועדה תפעל בכל הנוגע לאנשי צבא ויתר  כוחות הביטחון רק באופן הבא: היא  תקבל לעיונה  את המסמכים הדרושים לה וכן תוכל לבקש מראש  צוות  תחקיר  המומחים  שהוסמך  על  ידי הרמטכ"ל  להעביר  לעיונה את סיכומי  התחקירים המבצעיים  שבוצעו בעקבות האירוע. סברה הוועדה לאחר   עיון  בסיכומי  התחקירים  שקיים  צורך בהעמקת  או בהרחבת התחקירים, תוכל לבקש  מראש צוות  תחקיר המומחים שהוסמך על ידי  הרמטכ"ל, להורות  לעשות  כן ולהעביר לעיון  הוועדה  את סיכומי התחקירים שיאספו במסגרת זו.

ד. למרות  האמור בסעיף קטן (ג) לעיל, הוועדה תהא רשאית לבקש כל מידע מראש הממשלה, שר הביטחון, יתר השרים והרמטכ"ל, לרבות בדרך של העדה בפני הוועדה.

7. הוועדה  תקבע  את  סדרי  דיוניה  ואופן  עבודתה. ישיבות הוועדה יהיו פומביות או סגורות כפי שתקבע הוועדה.  ואולם  הוועדה לא תקיים דיון פומבי  אם הדבר  עלול  לסכן את ביטחון המדינה או  את  יחסי החוץ  שלה  או אם סברה הוועדה שקיימת עילה  אחרת שבדין לכך.

8. יו"ר  הוועדה רשאי יהיה לקבוע כי מסמכים מסוימים או  מידע מסוים לא יחשפו בפני המשקיפים, אם  סבר כי  חשיפת החומר בפניהם עלולה לגרום קרוב לוודאי לפגיעה ממשית בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה.

9. הוועדה  רשאית להסמיך אנשים הכשירים לכך  לאיסוף חומר הנדרש לעבודת הוועדה ולסייע בעבודתה. 
 
10.הוועדה  תגיש  לממשלה בגמר עבודתה, באמצעות  ראש הממשלה, דין וחשבון.

11.הוועדה  תפרסם  את הדין וחשבון שלה  בסמוך  לאחר הגשתו  לממשלה. ואולם, לא יפורסמו אותם חלקים של הדין  וחשבון לגביהם שוכנעה הוועדה, לאחר  ששמעה את  חוות  הדעת של הגורמים המוסמכים, כי  פרסומם עלול להביא לפגיעה של ממש בביטחון המדינה, ביחסי החוץ  שלה, בשלומו או בפרטיותו של אדם, או בדרכי הפעולה החסויות של רשות מוסמכת.

12.בתום עבודתה, תפקיד הוועדה את כל הפרוטוקולים של דיוניה  וכן  את  כל החומר  שהובא  בפניה  בגנזך המדינה.

13.משרד  האוצר  יעמיד  לרשות הוועדה  מסגרת  תקציב להעסקת  כוח  עזר, בהיקף שייקבע על  ידה,  בהתאם לצרכים  כפי  שיוגדרו  על ידי הוועדה.  כמו  כן, יעמיד  משרד  ראש הממשלה לרשות הוועדה  את  מלוא האמצעים הדרושים לה לניהול עבודתה.

14.הממשלה  רושמת  לפניה  את  הודעת  היועץ  המשפטי לממשלה  כי  נוכח האינטרס הציבורי החיוני  לאפשר לוועדה להגיע לחקר האמת, הרי שרשויות אכיפת החוק לא  יעשו  שימוש בעדויות שימסרו בפני הוועדה  או בפני  מי  שהוטל  עליו לאסוף חומר  עבור  הוועדה כראיה בהליך משפטי."

 

 

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

הוועדה הציבורית לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל